5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 20/9/2020

Ngày viết 2/8/2014 561-565

561. Càng đi xa thì càng biết ít, cái khôn càng kém đi. Khi cái trí của mình nghĩ đến chuyện xa thì lại bỏ mất chuyện gần. Người giỏi không câu nệ vào việc gì cho nên cái không bao gồm cả gần lẫn xa. Cho nên nó “không đi mà biết”. Còn cái khôn bao gồm cả gần lẫn xa cho nên nói “Không nhìn mà thấy rõ”.

562. Theo thời hành động dựa vào cái mình có sẵn mà làm nên công trạng, dùng cái khả năng của vạn vật mà thu được lợi, cho nên nói “không làm mà nên”.

563. Kẻ giỏi không làm việc lợi nhỏ nên có danh tiếng lớn, không sớm cho thấy ý mình nên có công lớn vì thế “Việc lớn làm xong muộn, nhưng cái âm thì vang khắp bốn phía”.

564. Cái khó của việc biết không phải ở chỗ nhìn thấy người ta mà ở chỗ tự nhìn thấy mình. Cho nên nói “tự nhìn thấy mình gọi là sáng”.

565. Cái khó của cái chí không phải ở chỗ thắng người ta mà ở chỗ thắng mình. “Kẻ nào tự thắng mình thì mạnh”.

Photo : alltimeis4u

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân