TÍNH TƯƠNG ĐỐI GIỮA GAME VÀ THIỀN

Einstein từng giải thích thuyết tương đối qua câu chuyện “Cô gái và bếp lò” như sau: “Khi người đàn ông ngồi bên cô gái đẹp một giờ, thời gian dường như chỉ mới một phút. Nhưng khi đặt anh ta lên bếp lò nóng một phút, thời gian tưởng đã hàng giờ. Đó là …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân