4/9/2021

1486-1490 1486. Trí tưởng khiến chúng ta phân tâm và rối loạn. Chỉ khi nào trí tưởng không có mặt ở đó ta mới có thể nối lại mối liên lạc với bản thể. Nếu cứ suy nghĩ về nó, chúng ta cứ suy nghĩ suốt đời nó vẫn né tránh trí tưởng – nó …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân