5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 9/10/2020

Ngày viết 3/12/2014 661-665

661. Nhờ đức hư tĩnh nên tâm sáng suốt, tâm sáng thì thấy trước cái loạn sắp xảy ra. Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì theo dấu nó để biết, tránh hấp tấp.

662. Muốn trị thiên hạ mà hữu vi tức không làm thì ta biết là không thể được. Không thể hữu vi, không thể cố chấp được. Cố chấp thì mất thiên hạ.

663. Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là sáng suốt, thắng được người thì là mạnh, thắng được mình thì làm chủ thiên hạ.

664. Thánh nhân trị thiên hạ theo cách vô vi, giữ thái độ điềm đạm. Xem cái nhỏ như cái lớn, cái ít như nhiều, lấy đức báo oán. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ. Cái lớn là cái nhỏ, cái dễ là cái khó nên nói làm mà như không làm.

665. Cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì dễ tính, giòn thì dễ vỡ, nhỏ thì dễ phân tán. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị loạn từ khi chia thành hình.

Photo : Georgieseccull

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân