5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 8/10/2020

 

Ngày viết 29/11/2014 656-660.

656. Thái cực có nghĩa là lớn hơn hết, cao hơn hết hoặc trước hết cả. Thái cực cũng như Đạo, nó sinh ra Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái tức “Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, ba sinh vạn vật”.

657. Biết được cái sắp đến thì gọi là thần diệu. Cái sắp đến thì là triệu chứng. Triệu chứng là dấu hiệu đầu tiên rất nhỏ của sự biến động, chưa hiện mà đã thấy được. Người giỏi thấy được triệu chứng phải ứng phó ngay, đừng đợi sang ngày mai.

658. Người giỏi biết được lúc còn lờ mờ, lúc đã rõ rệt, biết khi nào nên nhu, khi nào nên cương, vì vậy mà vạn người trông vào mình.

659. Làm cho thân mình được điềm tĩnh rồi thì mới hành động. Khiến cho lòng mình bình bị rồi sau mới thuyết phục người khác. Làm cho giao tình được bền rồi sau mới yêu cầu.

660. Giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ. Việc khó trong thiện hạ bắt đầu từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ, khởi lên từ lúc còn nhỏ. Do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân